Privacy verklaring

Tobrix BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
info@tobrix.com
Van Dijklaan 27
5581 WG Waalre
+31 (0)40-2230773

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Tobrix verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief in correspondentie en telefonisch verstrekt .

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tobrix.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Tobrix verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Het sturen van facturen en afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Tobrix neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tobrix) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Tobrix bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden
Tobrix verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Tobrix gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tobrix en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tobrix.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Tobrix wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-perso…

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Tobrix neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tobrix.com

Leasecalculator
Bij het gebruik maken van de ‘EnquireNow calculator’ op deze site, worden persoonsgegevens verstrekt aan MediLease voor het kunnen uitbrengen van een berekening en/of leaseofferte. De reden dat wij uw persoonsgegevens delen met MediLease, is om u een zo nauwkeurig mogelijke leaseprijs af te kunnen geven. Wanneer u de checkbox bij de ‘EnquireNow calculator’ heeft aangevinkt, staat u toe dat Tobrix B.V. contact met u op mag nemen. MediLease mag na goedkeuring van Tobrix B.V., ook met u contact opnemen over een passende leaseofferte. Zowel Tobrix B.V. als MediLease streven naar een nauwkeurigheid opgave van de verstrekte informatie evenwel kan aan de verstrekte informatie geen rechten ontleend worden. De door Tobrix B.V. en MediLease op/via deze site(s) verstrekte informatie moet dan ook gezien worden als een indicatie van de leaseprijs die voor de desbetreffende apparatuur van toepassing zou kunnen zijn. Na een formeel uitgebrachte offerte en de kredietacceptatie zal MediLease een leaseovereenkomst aanbieden. De algemene bepalingen het privacybeleid van MediLease en van Tobrix B.V. zijn op de verstrekte informatie van toepassing.

Wilt u meer informatie ontvangen?